WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Wpływ minimalnego wynagrodzenia na inne świadczenia


Wysokość minimalnego wynagrodzenia które w 2012 roku będzie na poziomie 1500zł ma wpływ na wysokość innych świadczeń obliczanych na jego podstawie a przysługujących  m.in.  z tytułu stosunku pracy, pod warunkiem, że prawo do wyższych świadczeń powstanie  w 2012 roku.
Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje wzrost świadczeń:
  • wzrost dodatku jaki przysługuje pracownikowi za pracę w nocy, wysokość tego dodatku obliczana jest na podstawie wymiaru czasy pracy, który przepracował pracownik w czasie pracy w nocy, kwotę minimalnego wynagrodzenia dzieli się przez ten wymiar.
  • wzrost podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, wysokość podstawy wymiaru zasiłku chorobowego dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,  nie może być niższa niż kwota 1294,35 zł. Od kwoty minimalnego wynagrodzenia 1500 zł należy odjąć składkę na ubezpieczenie społeczne 13,71%, które finansowane jest przez pracownika, inaczej jest w przypadku pracowników w pierwszym roku pracy podstawa będzie wynosiła 1035,48zł i nie będzie mogła być niższa niż niż 80 %  minimalnego wynagrodzenia. Kwotę  minimalnego wynagrodzenia 1500 zł należy pomnożyć x 80 % i odjąć składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 13,71%, które finansowane są przez pracownika,
  • wzrost świadczeń za czas gotowości do pracy i przestój,  należy również uwzględnić przestój spowodowany przejściowymi trudnościami finansowymi pracodawcy. Takie wynagrodzenie może być niższe niż 1500zł,
  • wzrost kwoty wolnej od potrąceń. W 2012 r kwoty te wyniosą: w przypadku potrąceń niealimentacyjnych – kwota 1500 zł od której należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek i to pomnożyć x 100%, w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych, których udziela się pracownikowi – kwota 1500 zł, od której należy odjąć składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek i  pomnożyć x 75%, w przypadku kar pieniężnych – kwota 1500 zł pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz wysokość zaliczki na podatek pomnożone x 90%,
  • wzrost odpraw w przypadku zwolnień grupowych, kwota ta jednak nie będzie mogła być wyższa niż 22 500zł tj. 15-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • wzrost kwoty odszkodowania  w przypadku mobbingu, dyskryminacji lub nierównego traktowania, której wysokość nie może być niższa niż kwota 1500 zł,
  • wzrost świadczenia pieniężnego dla praktykanta, które nie może być wyższe niż 2-krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz