WYNAGRODZENIE MINIMALNE

Minimalne wynagrodzenie dla cudzoziemców z wysokimi kwalifikacjami


Dnia 29 czerwca 2012 roku weszło w życie rozporządzenie wydane przez Ministra Spraw Wewn. dotyczące wysokości płacy minimalnej dla cudzoziemców. Ustalenie jej było konieczne dla uzyskania na czas określony zezwolenia na zamieszkanie aby wykonywać pracę, która wymaga wysokich kwalifikacji.

Według rozporządzania wysokość rocznego wynagrodzenia minimalnego to kwota 61 191 złotych.
O zezwolenie na mieszkanie przez czas oznaczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej mogą wnioskować cudzoziemcy posiadający wysokie kwalifikacje uzyskane w wyniku kształcenia na studiach wyższych lub posiadający 5-letnie doświadczenie w zawodzie. Poziom takiego doświadczenia musi być porównywalny do kwalifikacji, które uzyskałby w wyniku kształcenia się na studiach wyższych, a które niezbędne jest do wykonywania danej określonej pracy.

Po wprowadzeniu regulacji do ustawy dotyczących cudzoziemców, wojewoda, który udziela zezwolenia na mieszkanie przez czas oznaczony cudzoziemcowi, który chce podjąć pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zawodzie, który wymaga wysokich kwalifikacji jest zobowiązany do ustalenia czy spełnia on określone w ustawie zapisy. Zadaniem wojewody będzie zbadanie czy wysokość wynagrodzenia, która wynika z miesięcznego albo rocznego wynagrodzenia zawartego w umowie o pracę bądź też przedwstępnej umowie nie jest niższa od minimalnego wynagrodzenia określonego w przepisach wykonawczych znajdujących się w ustawie o cudzoziemcach oraz czy posiada on wysokie kwalifikacje. Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek a zezwolenie wydaje wojewoda.

Minimalna wysokość takiej płacy ustalona została biorąc pod uwagę przeciętne wynagrodzenie brutto w ubiegłym roku kalendarzowym. Komunikat Prezesa GUS pochodzący z 9 lutego 2012 roku informował, że przeciętne wynagrodzenie w 2011 roku w gospodarce narodowej wynosiło 3399,52 zł. Płaca minimalna dla obcokrajowca nie powinna być niższa niż 150% wynagrodzenia przeciętnego. Z tego wynika, że kwota ta powinna wynosić 61 191 zł i została ona zapisana w rozporządzeniu. W świetle ustawy pracodawca chcąc zatrudnić cudzoziemca posiadającego wysokie kwalifikacje musi zagwarantować wynagrodzenie na poziomie min. 5099,25 zł.

Katalog Stron

Podziel się z innymi !!!

Wstaw komentarz